Indica

Všeobecné obchodní podmínky – Indica s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti Indica s.r.o., se sídlem Jihlava, Šípková 524/3, PSČ 586 01, IČ: 29295378, DIČ: CZ29295378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71799, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.indica.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.indica.cz (dále jen „internetový obchod“) je Indica s.r.o., se sídlem Jihlava, Šípková 524/3, PSČ 586 01, IČ: 29295378, DIČ: CZ29295378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71799 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

  • Doručovací adresa: Indica s.r.o., Šípková 524/3, 586 01 Jihlava
  • Provozovna: Indica s.r.o., Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava
  • Telefon: 567302681, 734 133563
  • E-mail: info@indica.cz

 

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a blíže vymezují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy o dodávce zboží. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3 Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje informace o zboží nebo službách, které jsou nabízeny prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti podobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.4 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na internetové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

2.6 Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.9 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

 

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1 Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

3.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava;

· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246913360/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 U bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je u bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak.

 

4. Přeprava a dodání zboží, poštovné

4.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2 Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen:

Česká pošta 75 Kč (platba převodem), 87 Kč (dobírka)

Kurýrem (Top Trans) 90 Kč (platba převodem), 120 (dobírka)

Osobní odběr (Jihlava) zdarma

4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5. Dodací lhůta

5.1 V případě, že zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky. U zboží, které není skladem, bude kupující informován o jeho dostupnosti a předpokládaném dodání při potvrzení objednávky.

 

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 2158 a násl. nového občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

6.5 Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email:info@indica.cz, telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup:reklamační formulář (ke stažení zde) a zboží zašle kupující na adresu Indica s.r.o., Šípková 524/3, 586 01 Jihlava běžným balíkem (dopisem). Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6.6 V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu jakosti kontaktujte prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující má v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit i bez uvedení úvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího na adrese provozovny (Indica s.r.o., Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava) nebo sídla prodávajícího (Indica s.r.o., Šípková 524/3, 586 01 Jihlava), či na e-mailové adrese info@indica.cz. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva odpočátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.4 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odkupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

7.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

8.1 Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní data jsou důvěrná a jsou zpracována prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.2 Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů kupujícího uvedených v objednávce, a to jako správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

9.3 Veškeré údaje získané od kupujícího jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).

9.4 Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

9.5 Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem na ochranu osobních údajů. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

9.6 Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.3 Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

10.5 Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

10.6 Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 4. ledna 2016